O powiecie

Mapa PolskiMapa powiatu przasnyskiego

 

Powiat Przasnyski od lat znajduje się w czołówce najbardziej proinwestycyjnych powiatów w Polsce. Wszelkie działania strategiczne mają na celu dynamizację rozwoju powiatu oraz tworzenie konkurencyjności i efektywności sfery gospodarczej i inwestycyjnej, turystycznej oraz społecznej. Przyczyniają się one oraz kreują zrównoważony rozwój, w tym obszarów wiejskich, kształtują kapitał społeczny i poprawiają jakość życia mieszkańców, a także wpływają na poprawę spójności przestrzennej, społecznej i gospodarczej.

Priorytetowe są projekty przyczyniające się do realizacji nw. założeń:

I. Wzmocnienie infrastruktury transportowej  powiatu - drogi, kolej.

Infrastruktura drogowa jest jednym z najistotniejszych czynników dostępu do obszarów  powiatu dla potencjalnych inwestorów oraz turystów. Powiat przasnyski charakteryzuje się bardzo dobrym stanem dróg, który umożliwia lokalizację nowych przedsięwzięć biznesowych, jak również rozwój kooperacji przedsiębiorstw działających na terenie powiatu z firmami zewnętrznymi. Ponadto samorząd powiatowy we współpracy z samorządem gminy Chorzele oraz Urzędem Marszałkowskim woj. mazowieckiego czyni skuteczne starania o reaktywację linii kolejowej nr 35 Chorzele - Ostrołęka, co przyczyni się do uruchomienia połączeń kolejowych na obszarze powiatu przasnyskiego.

II. Tworzenie dogodnych warunków dla lokalizacji przedsięwzięć gospodarczych oraz wzmacniania potencjału innowacyjnego powiatu - strefy gospodarcze, gazyfikacja, energia elektryczna.

Oprócz utworzonej Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie, władze samorządowe powiatu tworzą Podstrefę Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Chorzelach, jako alternatywę pozbawioną ograniczeń inwestycyjnych, jakie tworzy sąsiedztwo portu lotniczego w Sierakowie. W celu zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej do Strefy i całego północnego obszaru powiatu, władze samorządowe, we współpracy z PGE Dystrybucja S.A. wybudowały linię wysokiego napięcia WN 110kV na odcinku Przasnysz - Chorzele, co zapewni odpowiednią rezerwę mocy przyszłym inwestorom i bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom powiatu.

Istotnym celem samorządu powiatowego jest uzbrojenie w gaz Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie do końca 2016 roku. Taką deklarację złożyła władzom powiatu Mazowiecka Spółka Gazownictwa. Według wspólnych ustaleń następnym etapem będzie podłączenie do sieci gazowej Miasta Przasnysz, Gminy Przasnysz i Miasta Chorzele wraz z miejscowościami położonymi na trasie gazociągu.

Działania prorozwojowe powiatu przasnyskiego przynoszą wymierne efekty. W minionym 16-leciu samorząd powiatu przeprowadził inwestycje wartości ok. 400 mln zł. Przebudowano ponad 390 km dróg, zmodernizowano bazę medyczną, oświatową, sportową, bezpieczeństwa, a obecnie trwają prace nad kompleksowym uzbrojeniem nowotworzonych stref aktywności gospodarczej. Tak władze powiatu wykonują swoje zadania ograniczania bezrobocia i poprawy jakości rynku pracy. W latach 2016-2020  planowane są kolejne duże inwestycje.

Powiat przasnyski realizuje najwięcej zadań infrastrukturalnych w Polsce per capita praktycznie bez zadłużenia. Od 2003 r. samorząd powiatu przasnyskiego plasuje się w ścisłej czołówce najbardziej proinwestycyjnych polskich samorządów. We wszelkiego rodzaju statystykach, czy rankingach najbardziej proinwestycyjnych polskich samorządów,  rankingach dotyczących pozyskiwania środków unijnych, obejmujących swoją oceną  działania gospodarcze, jak również skuteczność w zaspokajaniu społecznych potrzeb mieszkańców – powiat przasnyski w statystyce wieloletniej zajmuje  I miejsce w Polsce. Potwierdzają to wyniki rankingów z lat ubiegłych i najnowszy ranking z roku 2015, gdzie powiat przasnyski zajął I miejsce w Polsce w pozyskiwaniu środków unijnych w całym okresie przynależności Polski do UE za lata 2004-2014.

Dla każdego inwestora, który zdecyduje się na lokalizację swojego zakładu w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej, czy Specjalnej Strefie Ekonomicznej powiat oferuje w cenie kilkunastu złotych za m2 w pełni uzbrojone działki pod działalność przemysłową, usługową, handlową i lotniczą. Powiat Przasnyski posiada także położone w najlepszych dzielnicach miast Przasnysz i Chorzele, w sąsiedztwie basenów, boisk, parków i nieskazitelnej przyrody - tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ok. 13 ha.  Mogą one służyć przyszłym inwestorom jako zaplecze bytowe oraz mogą ułatwić napływ nowych pracowników zatrudnionych w firmach zlokalizowanych w PSG.

Dodatkowe udogodnienia:

 • aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu PSG w Sierakowie;
 • zrealizowane pełne uzbrojenie terenu PSG w Sierakowie;
 • zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT) - Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w SSE, dochody, które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej),
 • działka w pełni przygotowana pod inwestycje po konkurencyjnej cenie od 14 do 20 zł/m2
 • bezpłatna pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją.

 

Atuty inwestycyjne powiatu:

 • dobre położenie geograficzne - niewielka odległość od Warszawy, Olsztyna, Płocka;
 • dostępność siły roboczej o wysokich kwalifikacjach;
 • stały wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw jako potencjalnych kooperantów oraz odbiorców towarów i usług;
 • dynamiczny wzrost produkcji i eksportu oraz zatrudnienia w dużych firmach przemysłowych i usługowych - fakty potwierdzające trwałość lokalizacji ich działalności w powiecie przasnyskim (KROSS, BEL, ABB);
 • dobry system komunikacyjny (w tym możliwość komunikacji lotniczej);
 • teren PSG w Sierakowie sąsiaduje z terenem przeznaczonym pod lądowisko trawiaste oraz obiekty i urządzenia transportu lotniczego;
 • nowoczesna baza opieki zdrowotnej zlokalizowana w m. Przasnysz;
 • wysoki standard bazy edukacyjnej (szkoły średnie, pomaturalne oraz wyższe) i możliwość kształcenia zgodnie z potrzebami gospodarki;
 • gotowość do współpracy z potencjalnymi inwestorami powiatu przasnyskiego doświadczonego w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej (I miejsce w rankingu za 2004-2014 r.) w zakresie planowania i realizacji inwestycji, a w szczególności w zakresie prac geodezyjnych, czynności związanych z uzyskiwaniem pozwoleń budowlanych, współpracy w naborze i kształceniu pracowników oraz rozbudowie infrastruktury towarzyszącej;
 • Powiat Przasnyski nawiązał współpracę z inwestorem z branży energetycznej w celu budowy na obszarze Strefy instalacji gazu oraz energetycznych urządzeń kogeneracyjnych wytwarzających prąd i ciepło z odnawialnych źródeł energii;
 • czyste ekologicznie, malownicze tereny nieopodal Sierakowa - jako miejsce wypoczynku;
 • Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych w Chorzelach (lodowisko, basen) – jako zaplecze dla aktywnej rekreacji.

 

Powiat Przasnyski

 

Film proomocyjny

 

informator

 

Adam Struzik

 

TSSE

Kontakt

Email:
Temat:
Treść:

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
ul. Św. Stanisława Kostki 5
06-300 Przasnysz
tel./fax: 29-752-22-70
e-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl
www: www.powiat-przasnysz.pl
poniedziałek - piątek, godz.: 8:00 - 16:00

Projekt pn. „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu